Nekretinine365 - krov nad glavom
Nekretnine
izbornik

kontakt  │  oglasi  │  program za aranžiranje  │  izračunavanje kredita  │  pojmovi │ RSS nekretnine

Blog
četvrtak, ožujak 15, 2007
Ima puno faktora koji utječu na odluku da li je za vašu obitelj bolje kupiti kuću ili stan.

Razmislite kakav stambeni prostor zaista trebate kupiti: - kuću (staru ili novu, sa jednom ili više stambenih jedinica) - stan (u centru ili izvan grada, novogradnju ili stan za adaptaciju) - građevinsko zemljište (za gradnju obiteljske kuće ili kuće sa nekoliko stanova za obitelj)

Često obitelj u krivo vrijeme odluči kupiti veći stan. Kad djeca porastu i završe školovanje možda nije najbolje rješenje umjesto trosobnog u kojem su živjeli 20 godina kupiti peterosobni stan. Za pretpostaviti je da će odrasla djeca u bliskoj budućnosti zasnovati svoju vlastitu obitelj i odseliti od roditelja. U tom slučaju ostati ćete sami u prevelikom stanu sa velikim režijskim troškovima. Zamjena za manji uz nadoplatu ili prodaja vašeg velikog stana i kupovina manjeg u istom kvartu može potrajati. Razmislite!

Kad kupujete novi stan za gotovinu, ne smije mu jedina prednost biti činjenica da je to novogradnja, iako vam kvadratura i broj prostorija nisu najbolje rješenje. Možda je mudrije donijeti odluku i kupiti stan veće kvadrature po nižoj cijeni, iako mu je potrebna adaptacija. Puno je lakše naknadno renovirati stan nego ga zamijeniti za 20 kvadrata veći (kad shvatite da vam ipak trebaju 3 spavaonice i boravak).

Važno!

U samoj odluci vrlo je važno da li ste tek počeli raditi ili ste pred mirovinom?
Jesu li vaša djeca tek počela ići u vrtić ili završavaju studij?
Je li vam tamo blizu sve ono što vama svakodnevno treba, kao na primjer škole, javni prijevoz, vaš posao, zdravstveni centri?
Koliko ćete vremena svakodnevno utrošiti na prijevoz od posla do kuće?

Financijska strana

Koliko možete platiti u gotovini i gdje možete dobiti kredit ako nemate dovoljno sredstava?
Jeste li spremni 30 godina odvajati visoki iznos za ratu kredita?
Koliko će to utjecati na vaš standard i standard cijele obitelji? Dugoročno odricanje ima visoku cijenu.

Pravna strana

Možda ćete trebati odvjetnika ili stručnjaka za prijenos imovine da vam pregleda i objasni pravnu dokumentaciju. Dobro provjerite sve dokumente koji se odnose na nekretninu koju kupujete. Kod kupovine građevinskog zemljišta obavezno provjerite mogućnost gradnje? Možda ima restrikcija u korištenju zemljišta koje pogađaju vlasnika, kao što su zabrana izgradnje i prolazak instalacija kroz parcelu. Kod kupnje kuće ili stana ne zaboravite provjeriti ima li postojeći objekt lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu. Ima li tereta na nekretnini? Više vlasnika?

Zadovoljstvo stanovanja

Provjerite kakvo je susjedstvo. Obiđite to područje po danu i po noći.
Prvi dojmovi kod takve odluke mogu biti jako bitni. Uvažite prigovore članova vaše obitelji.
Možda oni vide nešto što i vama kasnije može smetati.

Raspitajte se u općini, (ako kupujete građevinsko zemljište) npr.: Planira li se ubuduće na tom području autocesta, odlagalište otpada, trgovinski centar itd?
Je li to zemljište sklono plavljenju?
Provjerite u registru za zaštitu okoliša da li je zemljište zagađeno. Je li zemljište nasipano? Cijedi li se voda sa susjednog zemljišta?
Kakva je stabilnost tla?
Ima li ikakvih ograničenja za ogradu?

Kvaliteta objekta

Provjerite kvalitetu konstrukcije. Pozovite tehničkog konzultanta da pregleda kuću. Provjerite ima li bijelih mrava.
Je li objekt u skladu s građevinskom regulativom? Je li vršena nadogradnja bez ikakvih dozvola, npr. garaža ili još jedan kat? Postoje li za cijeli postojeći objekt sve potrebne dozvole? Jesu li one u skladu s građevinskom regulativom? Provjerite to!

Ugovor o kupoprodaji

Za ovo će vam biti potrebna pomoć odvjetnika ili stručnjaka za prijenos imovine.
Kupoprodajni ugovor mora biti u pismenom obliku kako bi bio pravno valjan. Svi detalji kupoprodajnog ugovora mogu ako dođe do nesporazuma biti važni. Dobra namjera prodavatelja i kupca na kraju ne mora biti garancija da će sve što je dogovoreno biti u roku i do kraja provedeno. Budite oprezni.

Period hlađenja

Prije nego što potpišete ugovor razmislite neko vrijeme. Ta odluka ne smije biti ishitrena. Važno je da budete potpuno sigurni da vam se ta nekretnina zaista sviđa i da vam zaista odgovara.

Polog

O pologu se može pregovarati, ali obično iznosi 10% od kupovne cijene.
Kad dobro razmislite o svim ovim faktorima, mala je vjerojatnost da ćete pogriješiti u izboru nekretnine koju kupujete.

Autor teksta: Mirjana Mikulić
Izvor: www.eurovila.hr
nekretnine365 @ 20:10 |Komentiraj | Komentari: 11 | Prikaži komentare
petak, ožujak 9, 2007

nekretnine Ukoliko želite vidjeti još neki pojam ovdje, upišite ga u komentare. Hvala

CLAUSULA INTABULANDI

Vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjeg vlasnika, usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je upravni akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju nove ili rekonstrukciji postojeće građevine, a regulirana je Zakonom o gradnji (Narodne novine 175/2003 I 100/2004).

Rok za izdavanje građevinske dozvole

Rok za izdavanje građevinske dozvole je 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva i pribavljenih potvrda na glavni projekt. Potvrde na glavni projek pribavlja nadležno tijelo uprave.

Izdana građevinska dozvola dostavlja se investitoru i svim strankama koje su sudjelovale u postupku. Ukoliko u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka dozvole nitko od navedenih ne uloži žalbu, građevinska dozvola postaje pravomoćna i može se započeti s građenjem.

Važenje građevinske dozvole

Građevna dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, a trajno ukoliko se u tom roku započne s radovima.

Na zahtjev investitora, važenje građevinske dozvole može se jednom produžiti na još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je izdana.

U Republici Hrvatskoj sav se promet nekretnina oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine, bez obzira o kakvoj se nekretnini i kojoj vrsti transakcije radi. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijem se teritoriju nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac. Kod zamjene nekretnina svaki kupac plaća 5% kupoprodajne cijene nekretnine koju kupuje.

KAPARA

Kapara je znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u pologu visine 10% vrijednosti kupoprodajne cijene.

Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima:

- ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo dogovoreno.
- ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju dokumenata prostornog uređenja, te posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.Ukoliko je na nekom području donesen detaljni plan uređenja (DPU), lokacijska dozvola se ne izdaje, već se ide direktno na ishodovanje građevinske dozvole.U slučaju neusklađenosti dokumenata prostornog uređenja užega područja sa dokumentima prostornog uređenja šireg područja, lokacijska se dozvola izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja šireg područja.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole se podnosi područnom Uredu državne uprave, službi za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko pravne poslove po teritorijalnom principu, dakle ovisno o tome na kojem se području zahvat planira.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilažu se sljedeći dokumenti:

- izvadak iz katastarskog plana
- dokaz o pravnom interesu (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, ugovor o pravu građenja)
- opis i idejno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru
- izjave susjeda međašnika i njihove adrese

Za vrijeme trajanja postupka izdavanja lokacijske dozvole, nadležno tijelo će od raznih tijela državne uprave zatražiti potrebne suglasnosti, uvjete, mišljenja i potvrde kao na primjer: elektroenergetsku suglasnost, uvjete vodovoda i kanalizacije, sanitarno tehničke uvjete, prometne i sl. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, nadležno tijelo, dužno je riješiti u roku od 30 dana od uredno i kompletno podnesenog zahtjeva.
Lokacijska dozvola vrijedi 2 godine od dana njene pravomoćnosti. Ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja, važenje lokacijske dozvole se može produžiti za još dvije godine.

Što određuje lokacijska dozvola?

- oblik i veličinu građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
- namjenu građevine
- veličinu i površinu građevine
- smještaj građevine na čestici
- oblikovanje građevine
- uređenje građevinske čestice
- način i uvjete priključenja građevne čestice na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
- mjere zaštite okoliša
- eventualno druge elemente bitne za zahvat u prostor

NEKRETNINA

Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

OPOREZIVANJE NEKRETNINA

Na promet i stjecanje nekretnina koje su na područjima posebne državne skrbi ne plaća se porez na promet nekretnina:
- kad fizička osoba kupnjom prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja
- kad pravna osoba prodaje nekretnine na području državne skrbi, a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.

Porez se plaća ako se nekretnina otuđi, ili se djelatnost prestane obavljati, ili korisnik promijeni prebivalište izvan tog područja u razdoblju od 10 godina od dana nabave nekretnina.
http://www.poslovniforum.hr/zakoni/zakon_o_podrucjima_pds.asp

TABULARNA IZJAVA

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

ZEMLJIŠTE

Zemljište je dio zemljine površine koje je u katastru označeno posebnim brojem i nazivom Katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). Sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sastavni je dio zemljišta i dijeli njegovu pravnu sudbinu (osim ako zakonom nije drukčije određeno).

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zemljišne knjige su javne isprave koje vode Općinski sudovi u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. One uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Stjecatelj koji je u dobroj vjeri ili s povjerenjem u zemljišne knjige postupao pravno je zaštićen, ako nije znao ili nije imao razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili je različito od izvanknjižnog stanja.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Zemljišnoknjižni uložak sastoji se od tri lista – posjedovnice, vlastovnice i teretovnice. Zbirku isprava čine isprave na temelju kojih je dopušten zemljišnoknjižni upis. Knjižni upisi su uknjižba, predbilježba i zabilježba. Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja.

Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojem naknadno budu opravdana. Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom. Upisi u zemljišnim knjigama određuju se i provode po posebnom postupku u zemljišnoknjižnim stvarima kao izvanparničnom postupku.
nekretnine365 @ 20:59 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
srijeda, ožujak 7, 2007
Porez ne promet nekretnina ne plaćaju gradani koji kupuju prvu nekretninu ( stan ili kuću ) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:

1. da imaju hrvatsko državljanstvo,

2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju kupuju nalazi,

3. da veličina nekretnine koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi: - za 1 osobu do 50m stambenog prostora - za 2 osobe do 65m stambenog prostora - za 3 osobe do 80m stambenog prostora - za 4 osobe do 90m stambenog prostora - za 5 osoba do 100m stambenog prostora - za 6 osoba do 110m stambenog prostora - za 7 i više osoba do 120m stambenog prostora

ako veličina nekretnine koju građanin kupuje prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora

4. da građanin, te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava njihove stambene potrebe.

5. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Članovima uže obitelji, u smislu ovog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

Porez se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od pet godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

nekretnine365 @ 21:33 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
utorak, ožujak 6, 2007
Uvijek ste se pitali:
 - Zašto angažirati agenciju pri kupovini nekretnine?
 - Što nam to agencija pruža?
 - Koje su njezine obveze prema nama?
 - Zašto ne proći bez njih, i ne platiti proviziju?

Ono što je poznato manje više svim osobama koje su sudjelovale ili sudjeluju u prometu nekretnina, a tiče se rada agencija za promet nekretnina, jest da agencije "spajaju" kupce i prodavatelje pri nekretninama koje se prodaju, da potom aktivno sudjeluju u pregovaranju oko cijene, uvjeta prodaje posjeda i vlasništva te dinamike isplate, kao i u vezi ostalih detalja poput isplate troškova stanovanja, uvjeta otkupa, prijenosa telefonske linije, i sl.

No koje su obveze agencija glede pravnih usluga?

Prva i osnovna obveza agencije jest provjera zemljišno-knjižnog stanja nekretnine na dan zaključenja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pologu kapare. O svemu što nadležna osoba (pravnik agencije ili odvjetnik) sazna vezano uz zemljišno-knjižno stanje nekretnine mora biti izvješten kako kupac, tako i prodavatelj. Pravno stanje treba biti predočeno strankama. Ugovori, potvrde i ostali dokumenti koji se izrađuju moraju biti dani na prethodni uvid strankama, kojima treba pružiti dovoljno vremena da te dokumente pročitaju i postave pitanja. U slučaju da u tijeku primopredaje posjeda, kupovine ili vlasništva među strankama iskrsne neki spor, agencija valja u pregovore uložiti svo svoje iskustvo, kao i dodatne napore ne bi li se spor riješio na obostranu korist te pritom uvažavajući interese obiju stranaka.Treba iscrpiti sve opcije prije no što stranke budu upućene da spor riješe sudskim putem. Posebno ih valja upozoriti na dugotrajnost i skupoću sudskog postupka. U praksi se pokazalo da je kupovina nekretnine bez angažiranja agencije najskuplja kupovina, i to najčešće zbog nemogućnosti pravovremene provjere zemljišno-knjižnog stanja nekretnine. U svakom slučaju, agencija je dužna predati kupoprodajni ugovor na uknjižbu (gruntovnica Općinskog suda) te pravovremeno predati poreznu prijavu prometa nekretnine.

U skladu s "Etičkim kodeksom posrednika u prometu nekretninama" agencije su "obvezne štititi interese stranaka u skladu s dobrim poslovnim običajima (čl. 7.)" te se "ne smiju koristiti nedostatnim informiranjem i nestručnošću stranke radi pribavljanja poslovne koristi te u namjeri postizanja cijene koja nije u skladu s tržišnim uvjetima (čl. 8.)." Osim toga "agencije su obvezne čuvati tajnost podataka koje stranke iznesu u povjerenju (čl. 9.)." Na kraju agencije su ipak te koje nam u velikoj većini i nađu željenu nekretninu htjeli mi to priznati ili ne.

skinuto sa nekretnine-rijeka.com
nekretnine365 @ 19:49 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
utorak, veljača 27, 2007
Bilo da prodajete ili kupujete nekretninu, prvo što morate odlučiti jest želite li se u tu avanturu upustiti sami ili pak želite stvar prepustiti agenciji za nekretnine. Ukoliko nemate ni vremena ni živaca da se sami mučite s papirologijom, dočekivanjem dosadnih kupaca ili obilaženjem stanova, onda je stvar jasna – angažirajte profića. Pokušat ćemo vam pomoći da pronađete onog pravog.

U Hrvatskoj danas djeluje nekoliko stotina agencija za nekretnine, od onih najmanjih koje rade po principu 'one-man show', do ozbiljnih tvrtki koje imaju nekoliko desetaka zaposlenih. Poslovanje hrvatskih agencija još uvijek nije zakonski riješeno, tako da nisu rijetke agencije čiji je osnovni cilj opelješiti klijenta. Zato, oprez!

Zasad je izrađen samo tekst prijedloga Zakona o obavljanju usluga posredovanja u prometu nekretninama koji je trenutno u obradi pri Ministarstvu gospodarstva. Nadam se da će uskoro izaći pred Sabor. Donošenjem zakona unijet će se više reda, prvenstveno u odnosu prema prodavateljima i kupcima, te odnosa među samim agencijama za nekretnine. Polagat će se licence za posrednike, uvest će se obavezno plaćanje osiguranja od profesionalne odgovornosti i druge novosti koje će donijeti više reda na tržište.

KAKO PRONAĆI PRAVU AGENCIJU

Iako nema zakona, agencije članice Udruženja su prije tri godine donijele Pravila poslovanja agencija, svojevrsni kodeks prema kojem bi se trebale ponašati sve agencije potpisnice. U Pravilima su točno definirane obaveze agencije prema klijentima i prema drugim agencijama te cjenik usluga. Sve navedeno možete pronaći na www.hgk.hr, pod sektor trgovina.

Pravilnik je do sad potpisalo oko 320 agencija i one se također mogu pronaći na web stranicama HGK-a te je taj popis dobar početak u pronalaženju prave agencije za vas. Svaki zaposlenik agencije koja je potpisnica kodeksa morao bi imati iskaznicu koja to i potvrđuje. Ne ustručavajte se zatražiti je na uvid.

Agencije od povjerenja su i članice Burze nekretnina čija imena možete naći na www.burza-nekretnina.com.

Nikad dosta opreza... Kad pronađete agenciju, prva stvar na kojoj morate inzistirati jest da potpišete Ugovor o posredovanju. On mora sadržavati vaše podatke, podatke o agenciji, visinu naknade za posredovanje te opis posla za koji agencija posreduje. U Ugovor možete staviti i posebne upute te točno definirati koje poslove očekujte da će agencija napraviti za vas.

OBAVEZE AGENCIJE

Agencija za svoj posao naplaćuje proviziju u postotku od ukupnog iznosa kupoprodajne cijene. Prema cjeniku Hrvatske gospodarske komore, provizija kod prodaje iznosi 2-4 posto, a kod kupnje 2-3 posto. Dobro je znati da niste dužni platiti proviziju ukoliko ste sami pronašli zanimljiv stan ili zainteresiranog kupca.

Osnovni zadatak svakog agenta za nekretnine jest da vam pruži sve važne informacije po pitanju vlasništva, građevinske dozvole, procjene nekretnine, pitanja poreza na promet nekretninama… Također, svaka ozbiljna agencija trebala bi imati diplomiranog pravnika za rješavanje pravnih poslova. U slučaju da nešto od navedenog ne možete dobiti u izabranoj agenciji, najbolje je da pronađete drugu.

Jedna od bitnih stvari, osobito prilikom prodaje stana, jest oglašavanje u medijima. Svaka profesionalna agencija uz takav oglas mora istaknuti svoje ime. Kupac koji se javi na takav oglas mora biti svjestan da to znači da automatski traži usluge posredovanja te agencije i da prihvaća njezine uvjete poslovanja, odnosno da će platiti i posredničku naknadu. Ukoliko se javite na oglas bez da je istaknuto ime neke agencije, a prilikom razgledavanja stana ljubazna gospođa vam kaže da je ona agent koja prodaje stan u ime vlasnika, slobodno je možete optužiti za prevaru i odbiti bilo kakvo plaćanje provizije.

UPITNA MOTIVACIJA AGENTA

Uglavnom, kada pronađete ozbiljnu i profesionalnu agenciju, prodaja ili kupnja nekretnine trebala bi biti brz i jednostavan posao koji vas neće koštati puno muke. Ali za kraj, izložit ćemo vam još jednu činjenicu koja može biti presudna u odlučivanju treba li angažirati agenciju ili je bolje u bespuća hrvatskog tržišta nekretnina uputiti se sam.

Agenciju unajmljujete, osim da sebe riješite obaveza, i zbog toga jer ste uvjereni da će profesionalci postići puno bolju cijenu za vaš stan od vas samih. No uzmimo za primjer da prodajete stan preko neke agencije od 40 metara kvadratnih i da tražite 55 tisuća eura. Tada vam dolazi agent i kaže vam da je našao kupca koji nudi 50 tisuća eura, da mu se prilika čini dobra i da je vaša početna cijena ionako bila previsoka. Pristajete.

Vi ste prodali stan za pet tisuća eura manje, a agencija je umjesto 1.100 eura, dva posto provizije, zaradila tisuću eura. Agent je brzo obavio posao, uzeo proviziju od vas i kupca te krenuo na drugi zadatak, uz gubitak od samo sto eura.

nekretnine365 @ 19:00 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 23, 2007
Google SketchUp je besplatan program koji se pokazao izvrsnom crtačkom alatkom s kojom je skiciranje gotovo svega što vam padne na pamet pravi užitak. Naravno, iako je dan naglasak na jednostavnost, kako biste i sami maksimalno iskoristili sve mogućnosti koje SketchUp nudi, trebat ćete se potruditi i uložiti nešto vremena na upoznavanje osnovnih alata, kontrola i njihovog principa funkcioniranja. Na svu sreću, dostupan je niz raznih animiranih tutoriala i vježbi uz čiju biste pomoć vrlo brzo trebali ovladati SketchUpom.

SketchUp će vas voditi dok izvlačite linije, lukove, četverokute ili krugove (kojima je vrlo jednostavno dodati treću dimenziju). To zapravo znači da će SketchUp, dok crtate, pronalaziti krajnje točke i sjecišta omogućujući da lakše procijenite je li ono što crtate doista oblik koji želite postići, ali i međuodnose raznih objekata i nacrtanih ploha. Dakako, tu je i niz alatki za mjerenja s kojima je moguće prilično precizno odrediti dimenzije objekta koji crtate.

Gotovo svakoj plohi koju nacrtate moguće je dodati treću dimenziju i tamo samo jednostavnim povlačenjem ili guranjem (na primjer, moguće je unutar zidova kuće doslovce gurnuti prozor dublje, nakon što ste samo nacrtali okvir na površini okomitog zida), podesiti krovišta ili izraditi stepenište. Iz toga je, zapravo, jasno kako je SketchUp ponajviše namijenjen skiciranju kuća i sličnih objekata. Međutim, uz nešto volje i mašte, moguće je postići mnogo više.

Naravno, na službenim stranicama Google SketchUp-a pronaći ćete i niz raznih dodatnih već gotovih komponenti koje vrlo jednostavno možete ubaciti i izmjenjivati onako kako vam to odgovara.

Ugodno nas je iznenadila i mogućnost preciznog određivanja sjena što je vrlo važno ako želite postići što veću razinu realizma. Moguće je podesiti svjetlost dinamički, čak i odrediti točno vrijeme, mjesec i dan kako bi prikaz objekta u virtualnom prostoru bio što vjerniji. Kada smo već koje vjernosti prikaza, SketchUp je oboružan raznih teksturama i materijalima s kojima prazne zidove interijera ili eksterijera (i ostale objekte) možete učiniti mnogo realnijim i to jednostavnim klikom na površinu na koju želite primijeniti određenu teksturu.

Jedna od zgodnih mogućnosti jest i kreiranje geokodiranog doma. Drugim riječima, moguće je iskoristiti mape iz Google Eartha (morate ga imati instaliranog kako bi ovo funkcioniralo) kako biste nacrtali svoj objekt u još "realnijem" okruženju i na kraju ga podijeliti s drugima. Osim toga, tu je i 3D Warehouse uz čiju ćete pomoć lako moći preuzeti objekte koji su napravili drugi korisnici, ali i podijeliti svoje.

Bilo kako bilo, za jedan besplatna alat, Google SketchUp je iznimno moćan. Štoviše, što ćete dublje zadirati ispod površine to ćete više toga otkrivati, ali će time i sam rad biti kompleksniji i kompliciraniji. Stoga se isprva držite osnova, prođite ponuđene tutoriale, instalirajte svu dodatnu opremu i - uživajte u crtanju.

nekretnine nekretnine hrvatska
nekretnine hrvatska nekretnine hrvatska
nekretnine365 @ 16:16 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
srijeda, veljača 21, 2007

Isljučite osječaje

Kada pričate sa agentom prodaje nekretnina o kupnji nekretnine uočiti ćete da upotrebljava riječ dom, a kada prodajete nekretninu koristiti će riječ kuća. Za to postoji dobar razlog.
Kupnja nekretnina je često emocionalna odluka, no kada prodajete nekretninu morate zaboraviti na emocije.
Morate misliti o svojoj kući kao o tržišnoj robi. Nekretnini. Vaš cilj je da potencijalni kupci kuću vide kao svoju, a ne vašu. Ako svjesno ne odlučite zaboraviti na emocije, možete se dovesti u situaciju u kojoj ćete jako teško prodati kuću.
Prvi korak kod pripreme prodaje vašeg doma je da ga napravite anonimnim.

Napravite vaš dom anonimnim

Ako ste u mogućnosti posjetiti kuće koje se prodaju, učinite to. Ono što ćete uoćiti su lijepo namješteni domovi u kojima bilo tko može živjeti – sa naglaskom na “bilo tko“. Te kuće su anonimne. Možda ćete naći u takvoj kući teniski reket u dječakovoj sobi, no nigdje nećete vidjeti obiteljske slike na zidovima.
Dakle dom može imati svoju “osobnost“, ali nikako osobe.
Razlog zašto želite učiniti svoj dom anonimnim je taj što želite da ga potencijalni kupci vide kao svoj potencijalni dom. Kada potencijalni kupac kuće vidi vaše obiteljske slike, one mu odmah stavljaju vašu “marku“ na dom i istog trena razbijaju njihovu iluziju o životu u toj kući.
Dakle maknite obiteljske slike, sportske trofeje, sakupljačke stvari, suvenire i slično.
Nemojte ih samo staviti u kutiju na tavanu, podrumu, garaži ili u garderobi. Udio u pripremanju kuće za prodaju je i rješavanje “nepotrebnih stvari“, to je i slijedeći korak pripremanja kuće za prodaju.

Rješite se nepotrebnih stvari

Ovo je najteži dio za večinu ljudi zato što su emocionalno vezani za sve u kući. Nakon godina provedenih u istoj kući ni ne primjetite da ste okruženi nepotrebnim stvarima koje samo stvaraju gužvu. No to utječe na to kako kupac vidi kuću.
Nepotrebne stvari se doslovno talože na stalažama, u ladicama, garderobi, garaži, podrumu i na tavanu. Potrebno vam je što više čistog prostora, zato se riješite svake nepotrebne stvari, pa i one najmanje.
Napravite korak unatrag i zamislite sebe kao kupca. Dopustite nekom prijatelju da vas upozori na neke nepotrebne stvari jer ih vi tako možda ne vidite.

Riješite se neporebnih stvari u najvažnijim prostorijama kuće

Kuhinja

Kao prvo, maknite sve sa elemenata, stola... čak i toster. Stavite toster u element, izvadite ga kad ga upotrijebljavate. Nađite mjesto na kojem možete staviti sve iz elemenata i ladica. Naravno, možda nemate takvom mjesta na kojem možete sve staviti. Tanjure, posude i tave koje rijetko koristite stavite u kutiju koju čete staviti kamo ste stavili i ostale nepotrebne stvari.
Kupci će otvoriti sve vaše elemente i ladice, posebno u kuhinji. Žele biti sigurni da ima dovoljno mjesta za njihove stvari. Ako vaši elementi, ostava i ladice izgledaju prepune šalju lošu sliku kupcu koja nikako ne prezentira vašu kuću sa puno mjesta za stvari. Ako želite da vaša kuća šalje sliku velikog prostora gdje će kupcu sve stati, napravit što je moguće više slobodnog prostora.
Ako imate veliku količinu hrane na policama ili u ostavi počnite ih upotrijebljavati – posebno konzerviranu hranu. Konzerve su teške i sigurno ih ne želite nositi u novu kuću niti plaćati druge da to rade. Ispod sudopera je također kritično. Potrudite se da taj dio bude što prazniji, maknite sve viška opreme za čišćenje. Dobro očistite ispod sudopera i uklonite sve naznake da curi voda što bi moglo otjerati kupca.

Nepotrebne stvari – ostatak kuće

Garderoba

Savršeno mjesto za gomilanje nepotrebnih stvari, iako vi mislite da nisu nepotrebne. Govorim vam o viška odjeće i obuče – stvari koje gotovo nikad ne nosite, ali jednostavno “ne možete bez njih“. Probajte živjeti bez tih stvari tako da ih stavite u kutiju na nekoliko mjeseci jer vam one čine garderobu prepunom. Ponekad se nađu i kutije od cipela pune nepotrebnih stvari.

Namještaj

Puno ljudi ima previše namještaja u pojedinim sobama – ne previše za vaše potrebe – ali previše da bi dalo kupcu iluziju prostora koji mu je prijekopotreban.

Podrum, garaža, tavan

Ovi prostori ne sadrže samo nepotrebne stvari nego i smeće. Ovi prostori moraju biti što je više moguče prazni kako bi kupci mogli zamisliti što će sa tim prostorom. Maknite ili bacite sve nepotrebno. Probajte neke stvari i prodati.

Popravci unutar kuće

Cijena popravaka

Ne činite ništa skupo, kao naprimjer remodeliratnje. Ako je moguće iskoristite ušteđevinu za plaćanje popravaka i poboljšanja – nemojte ni slučajno dizati kredit za to. Zapamtite da je prodaja kuće jednim dijelom i pripremanje za kupnju nove. Zato ne činite ništa što bi moglo utjecati na podizanje kredita za novu kuću.

Vodovod i Instalacije

Kada su u razgledavanju kuće, kupci obično ne znaju što bi radili. Zato se “igraju sa stvarima“ – uključuju i isključuju svijetla, otvaraju sve što ima kvaku, otvaraju sve pipe i puste vodu u svakom WC-u. Zato, da bi ostavili dobar dojam, trebate imate lijepe i ispravne instalacije.
Sve instalacije oko odvodnih kanala, slivnika, sudopera... moraju izgledati kao nove. Ako je to nemoguće učiniti čišćenjem, obavezno kupite nove. Ne kupite li neke pomodne instalacije trebali bi proći dosta jeftino kroz ovo uređenje. Uvjerite se da je i toplu i hladnu vodu lako otvoriti, te da slavine negdje ne puštaju vodu gdje ne bi trebale. Ako cure promjenite brtveni prsten.
Čini se kao težak posao, ali je poprilično jednostavno – čak i za one neiskusne.
Provjerite da li imate dobar pritisak vode i da nemate nikakvih mrlja na porculanskom posuđu. Ako imate mrlje koje ne možete sami oprati, unajmite ekipu za čišćenje i oni će učiniti odličan posao u kratko vrijeme.

Plafon, zidovi i bojanje

Provjerite sve plafone od vodenih mrlja koje su nastale možda od loših vodovodnih instalacija ili lošeg krova. Nađite kvar i kvalitetno ga popravite (nemojte samo zakrpiti, znate ono – drži vodu dok majstori odu). Ništa ne može više naljutiti kupce od toga da kasnije saznaju za neispravne instalacije ili da krov prokišnjava i onda vam počnu prijetiti odvjetnikom, sudom itd. , a to nikako ne želite.
Ako je vodena mrlja ostala i nakon popravka, obojite na tom mjestu zid zbog dojma. Jer će kupci možda misliti da nije dobro popravljeno iako je.
Bez obzira na to u kakvom su vam stanju zidovi bilo bi dobro da ih ponovo obojite da bi dobili na svježini i novom izgledu koji je jako bitan za opći dojam.

Tepisi i podovi

Ako vam tepisi nisu “ravno za bacit“, po mogučnosti ih samo odnesite na čišćenje. Ako su ipak stari i nikakvi i odlučite ih se riješiti, kupite jeftine tepihe neutralne boje.
Popravite ili zamjenite potrgane parkete, no nikako ne trošite velike novce na to. Zapamtite, ne popravljate kuću za sebe. Vaš zadatak je samo da popravite dojam kuće što je više moguče, sa što manje ulaganja.

Prozori i vrata

Provjerite da se svi prozori lako otvaraju i zatvaraju. Ako ne, WD40 sprej je obično dovoljan. Pazite da nema napuknutih okvira, ako ima obavezno ih zamjenite. Isto napravite sa vratima – provjerite da li se lako otvaraju i zatvaraju i da ne škripe. Ako škripe posprejajte šarke sa WD40 i to bi trebalo riješiti problem. Kvake bi se trebale lako i bezvučno pomicati gore-dolje, također bi trebale biti ispolirane i sjajne. Kupci uđu u svaku sobu kuće i dok otvaraju vrata bilo bi loše da zaškripe, a taj problem se riješi u 5 min.

Mirisi

Za one koji puše bilo bi dobro da izbjegavaju pušenje u kući dok je pokušavaju prodati. Kupite neki sprej koji riješava problem sa mirisima u kući, a po mogučnosti ne stvara svoj miris.
Isprike vlasnicima kućnih ljubimaca, ali uz ljubimce ide i “smrad“. Vi ste se možda s vremenom navikli na to, no kupce koji koji nisu to automatski odbija od vaše kuće.
Oni koji imaju mačke, svaki dan praznite kutije za nuždu. Vlasnici pasa, držite ih izvan kuće što je više moguće, čak i one divne male slatke psiće. Možete upotrijebiti i osvježivaće tepiha s vremena na vrijeme kako bi uništili mirise koji izlaze iz njega.


 nekretnine hrvatskanekretninenekretnine Nastavlja se uskoro: Popravite vanjski dio kuće i oko kuće (krajolik, da li je potrebno bojanje?, ulaz u kuću, dvorište)
nekretnine365 @ 18:10 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, veljača 19, 2007

PRODAJEM 2 PLACA NA MORU,

Vlasnik 1/1, Herceg Novi. Prvi plac je na 500m od mora urban, hrastovi, sa placa se vidi more. Drugi plac je na 1500m, smokve, cempresi, masline,

Površina: 2 x 1300 m²
Telefon: 063/367-234
e-mail: drmaric@informatika.com

 nekretnine  nekretnine  nekretnine
 nekretnine  nekretnine  nekretnine
 nekretnine  nekretnine  nekretnine

PRODAJEM STAN U ZAPREŠIĆU,

Ulica Obrubići, 2 odvojena stana, centralno, termo fasada,parcela 600 m², stara 2-3 godine, vlasništvo 1/1, 230 tisuća eura 140 m2,

Površina: 140 m²
Cijena: 230.000 €
Telefon: 098/928-88-50

nekretnine nekretnine kuća

STANOVI 38-60 m2 U LIŽNJANU,

10 km od Pule ,1 km od Medulina ,pogled more. Stanovi se nalaze u zgradi vrhunske gradnje sa devet stambenih jedinica, podrumom sa spremištem i garažama. Svaki stan ima osigurano parkirno mjesto, Lock. Oprema stana uključuje centralno plinsko etažno grijanje, klima uređaj, satelitski priključak, video parlafon, pvc stolarija sa aluminijskim električnim roletnama na daljinsko upravljanje, podžbukni vodokotlić, keramičke pločice cca 200 kn/m², sanitarije Dolomite, slavine Hansgrohe, stubište obloženo kamenom, inox ograda, uređena okućnica, termo fasada. Stanovi će biti useljivi u devetom mjesecu.

Površina: 38-60 m²
Cijena: 1950 €/m²
Telefon: 052/534-605
Mobitel: 098 490 710
e-mail: info@brtva.com

nekretnine nekretnine hrvatska
nekretnine savjeti nekretnine croatia

PRODAJEM KUČU ZA TURIZAM

- godina gradnje od 2005 do 2007.
- 1 red do mora sa vlastitom uvalom.
- kvalitetna gradnja sa kompletnom izolacijom.
- uredni papiri i vlasnički list 1/1.
- kuća na dvije etaže sa velikim podrumom od 90m2
- ukupna površina stambene površine 470m²
- voda, telefon i struja.
- 6 uređenih apartmana od 30 – 55 m2
- u prizemlju je 1 apartman od 30 m2 u roh bau
- mogućnost etažiranja kuće sa zasebnim ulazima.
- blizina auto – ceste i masleničkog mosta, cc 10min.
- udaljenost od Zadra 35 min.
- pogodna za planinarski turizam tijekom čitave godine

Adresa: Otočki prilaz 16a, 23000 ZADAR Površina: 470 m² (stambena)
Cijena: 500.000 €
Telefon: 023/321- 391
Mobitel: 091/788-95-46 i 098/977-64-09

nekretnine nekretnine
nekretnine nekretnine

PRODAJEM KUČU KATNICU

150 m² stambene površine, kompletno renovirana, s pogledom na more i udaljenosti od mora 50m, okučnicom 300m², garažom, parkirnim mjestom i ljetnom kuhinjom s kaminom.

Površina: 150 m² (stambena) + 300m² (okučnica)
Cijena: 300.000 €
e-mail: nikolina.prpic@gs.t-com.hr

PRODAJE SE ZEMLJIŠTE

Prodaje se zemljište u Ogulinu, Sveti Petar, 2500 m², do toga 900 m² građevinskog.

Površina: 2500 m² (900 m² građevinskog)
Cijena: 10 €/m²
Mobitel: 091 793 34 67

PRODAJE SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE,

između mjesta Stari Grad i aerodroma na otoku Hvaru 100 metara o ceste Stg- Jelsa . Na zemljištu stari trim (bunja), voda blizu. Papiri čisti. Pogodno za bilo koju sadnju (loza, maslina, povrće). 

Površina: 6006 m²
Cijena: 6 €/m²
Mobitel: 00385-98-803-742 
e-mail: marija.lusic@st.t-com.hr

PRODAJE SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE,

na otoku Hvaru iznad uvale nasuprot i s pogledom na Bol na Braču. Na parceli sitna makija oko 500m od mora. Voda i struja blizu, a cesta preko parcele. Duga oko 240 m, a široka oko 50 m. Papiri čisti. Za sada gradnja nije dozvoljena. GUP u izradi.

Površina: 12019 m²
Cijena: 12 €/m²
Mobitel: 00385-98-803-742 
e.mail: marija.lusic@st.t-com.hr

PRODAJE SE STARA KAMENA KUĆA,

Mjesto Vrbanj na srednjem dijelu otoka Hvara. Na Pjaci se prodaje stara kamena kuća, tj. mjesto za gradnju kuće jel tu postoji od prije 1968 god. Potrebna totalna rekonstrukcija. Voda i struja do parcele. Sunce čitav dan. Do mora autom 5-7 min, Povoljno . Papiri čisti.

Površina: oko 70m²
Mobitel: 00385-98-803-742 
e-mail: marija.lusic@st.t-com.hr

PRODAJEM KUĆU,

KOTOR, DOBROTA (Crna Gora) na donjem putu uz more. Sa dvorištem, parking placem i ograđenom plažom. 

Površina: 60 m² mobitel: 064 84 96 803 
e-mail: zoran.vracar@stark.co.yu
nekretnine365 @ 17:00 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 16, 2007
nekretnine Upute: Odaberite bilo koji od parametara, izmjenite njegovu vrijednost i automatski ćete dobiti sve ostale iznose. Kod kamatne stope koristite obavezno točku, a ne zarez. nekretnine hrvatska

Iznos kredita:                                      EUR

Kamatna stopa:                                   %

Rok otplate:                                        mjeseci

Mjesečna rata / mjesečni anuitet je:   EUR    

nekretnine365 @ 12:15 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
utorak, veljača 13, 2007
Ako želite biti agent prodaje nekretnina možete završiti za to prikladan program u Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68.

Program: AGENT PRODAJE NEKRETNINA

Trajanje: 135 sati / 2 mjeseca
Uvjet za upis: Završena srednja škola, državljanstvo RH
Prilozi: Domovnica, Rodni list, Završna svjedodžba (za tvrtku: Naruđbenica)
Sadržaj: Arhitektura, Graditeljstvo i geodezija u prodaji nekretnina, Pravo i propisi u prodaji nekretnina, Psihologija prodaje i propagande, Primjena računala i Internet, vježbe i praktična nastava
Certifikat: Uvjerenje o osposobljenosti - javna isprava koja se može upisati u Radnu knjižicu
Plaćanje: 4.000,00 kuna - plativo u četiri obroka čekovima, kreditinim karticama, tvrtke plaćaju odjednom
Vrijeme: 17 - 21 sati
Održavanja: od ponedjeljka do četvrtka
nekretnine365 @ 18:54 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
ponedjeljak, veljača 12, 2007
Najbitniji parametar kod određivanja cijene stana je lokacija, odnosno kvart u kojemu se nalazi. Kvartovi bliže centru su u pravilu skuplji, kao i oni na sjeveru u podsljemenskoj zoni. Od kvartova za nas obične smrtnike, dobru cijenu drži zapadni dio grada. Unutar kvarta bitna je konkretna lokacija – pogled na Vukovarsku bi odmah spustio cijenu zbog buke.

Sljedeći bitni parametar je starost zgrade (što starije, to jeftinije – iznimke moguće u području strogog centra), kao i kat na kojemu se stan nalazi. Ljudi u principu nemaju preveliku želju živjeti na 15. katu nebodera jer nije pretjerano ugodno, a ako nestane struje ili se liftovi pokvare broj stepenica koje treba prijeći je ogroman. Stanovi do 4. kata (osim niskog prizemlja) su u principu najpoželjniji.

Orijentacija stana na sjever može dodatno spustiti cijenu zbog malo dnevnog svjetla odnosno gotovo potpunog izostanka sunca, balkona koji nakišnjavaju i gotovo uvijek prisiljavaju na ograđivanje te hladnoće u zimskim danima. Stanovi u tzv. limenkama, odnosno zgradama koje imaju limene ploče umjesto dijelova fasade su također ne pretjerano poželjni zbog hladnih zima i vrelih ljeta. Potkrovlje je rizično zbog eventualnih prokišnjavanja te zafrkancije oko saniranja toga (iako se financira iz novca cijele zgrade), kao i radi enormnih vrućina kada zaprži sunce koje prisiljavaju na jake klima uređaje. Ipak, luksuzni penthouse stanovi čine iznimku.

Raspored u stanu je izrazito bitan – traže se ne pretjerano velike spavaće sobe, velike kuhinje i kupaonice, balkon je poželjan, kao i lijep pogled s prozora. Utjecaj uređenosti stana je gotovo zanemariv, odnosno za stari stan spreman za preuređenje u odnosu na isti takav u kojemu su uređeni kupaonica, parketi, promjenjena stolarija i slično, cijena bi se razlikovala 50-100€/m2. U konačnici, prodavatelju je u većini slučajeva neisplativo uređivati stan isključivo radi prodaje.

Ipak, svi spomenuti parametri nisu potpuno nepoželjni, već utječu na snižavanje ili povećanje cijene, dok je posjedovanje vlasničkog lista uz čistu vlasničku strukturu (tzv. 1/1 – jedan na jedan) gotovo uvjet za uspješnu prodaju stana.

Cijena stana izražava se u €/m2, a ukupna se računa obzirom na netto površinu stana, dakle balkoni, terase, spremišta i garaže se uračunavaju s određenim koeficijentima. Relevantna kvadratura je ona upisana u vlasnički list po zadnjoj izmjeri.

Ipak, odmah u startu treba odrediti neki minimum koji se traži te dodati oko 100€ po kvadratu jer svi kupci očekuju da im smanjite cijenu barem za toliko. Moja je pogreška bila što sam ostavila samo 50€/m2 za spuštanje, što psihološki gledano nije pretjerano dobro. Ljudi vole misliti da prolaze jeftinije.

Ljudi vole precjenjivati vlastite nekretnine, kupci podcjenjivati. Prodavatelju je uvijek cijena mala, kupcu velika. Ako vam se žuri s prodajom snižavanje cijene je najbolja požurnica, ako imate dovoljno vremena možete očekivati veću cijenu – svaka roba ima svoga kupca.

nekretnine365 @ 20:04 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
subota, veljača 10, 2007
Prije izdavanja gradevinske dozvole moraju se platiti komunalni doprinos, vodni doprinos i upravna pristojba.  

Iznos komunalnog doprinosa ovisi o zonama (elitna, gradska i prigradska) koje razvrstava lokalna uprava, i uvjetima koji su na terenu. U Samoboru se, recimo, u cijenu komunalnog doprinosa za 1. zonu uracunava 16 kn/m3 za groblje, 12 kn/m3 za pješake staze, 24 kn/m3 za parking, 19 kn/m3 za zelene površine, 24 kn/m3 za ceste, 14 kn/m3 za javnu rasvjetu itd.

U Samoboru postoje 4. zone, u 1. zoni se doprinos placa 109 kn/m3, a u 4. zoni se ne placa.

U Donjoj Stubici se komunalni doprinos naplacuje izmedu 4 i 15 kn/m3, u Svetom Ivanu Zelini ima pet zona a cijena varira od 5 do 18 kn/m3, na cijelom podrucju Svete Nedjelje cijena iznosi 50 kn/m3, u Velikoj Gorici je raspon cijena od 1. do 5. zone 9 do 67 kn/m3, a u tri zaprešicke zone cijena komunalnog doprinosa iznosi od 35 do 100 kn/m3.

Vodni doprinos se placa u tri zone. Zona A je Zagreb, gdje se vodni doprinos naplacuje 30 kn/m3, u zoni B, u koju spadaju ostali dijelovi Hrvatske on iznosi 20 kn/m3, a zona C su podrucja posebne državne skrbi, poput Petrinje, gdje se vodni doprinos naplacuje 7,5 kn/m3.

Cijena građevinske dozvole za “skromnu“ kuću od 130 četvornih metara ili 396 kubna metra

1. Donja Stubica - 5940 komunalni doprinos, 7920 vodni doprinos i upravna pristojba 800 kuna = 14.660 kuna
2. Sveti Ivan Zelina - 7.128 komunalni doprinos, 7.920 vodni doprinos i 800 upravna pristojba = 15.848 kuna
3. Sveta Nedjelja - 19.800 komunalni doprinos, 7.920 vodni doprinos i upravne pristojbe nema = 27.720 kuna
4. Velika Gorica - 26.532 komunalni doprinos, 7920 vodni doprinos i upravna pristojba 800 kuna = 35.252 kuna
5. Zaprešić - 39.600 kuna komunalni doprinos, 7.920 vodni doprinos i 800 upravna taksa = 48.320 kuna
6. Samobor - 43.164 komunalni doprinos, 7920 vodni doprinos i upravna pristojba 800 kuna = 51.884 kuna
7. Zagreb - 71.280 komunalni doprinos, 11.880 vodni doprinos, upravna pristojba 800 kuna = 83.960 kuna

nekretnine365 @ 13:20 |Komentiraj | Komentari: 8 | Prikaži komentare
petak, veljača 9, 2007

1. ČISTI VLASNIČKI ODNOSI

Prva stvar koju morate napraviti prilikom kupovine stana je da od prodavatelja zatražite vlasničke dokumente kao dokaz o čistim vlasničkim odnosima. Svaki vlasnik mora imati izvadak iz zemljišno knjižnog odjela koji sadrži vlasnički list iz kojeg su vidljivi identitet vlasnika i glavne karakteristike nekretnine te teretni list koji pokazuje da li je nekretnina opterećena hipotekom. Ne bi vam smjelo biti teško i samima provjeriti pravo stanje u gruntovnici, ali preporučujemo da tu operaciju povjerite odvjetniku kojemu je to rutinski posao.
Osim izvatka iz zemljišne knjige, dobro je zatražiti i vlasnikov ugovor o kupnji stana koji mora imati pečat porezne uprave te potvrde o plaćenim režijama.

2. STAROST NEKRETNINE

Stari ili novi stan, pitanje je sad? Iako su stariji stanovi nešto jeftiniji od novogradnje, u cijenu morate ukalkulirati i troškove za adaptacije, zamjenu instalacija i ostaloga uređenja. Starije zgrade često imaju uništenu fasadu, oštećeno stubište ili lift na izdisaju. Možda će vas vlasnik uvjeravati da se uskoro kreće u obnovu, ali pitanje je kad će i hoće li uopće do toga doći. Veći zahvati ovise o volji svih stanara. Pitajte upravitelja zgrade uplaćuju li svi stanari redovno mjesečnu pričuvu za održavanje i popravke.
Ipak, često se može naići na jeftin stari stan koji se nakon obnove može pretvoriti u vaš dom iz snova, a da konačna cijena još uvijek bude povoljnija od precijenjene novogradnje.

3. STANJE INSTALACIJA

Uselite se u stan, a nakon dva mjeseca u kupaonici nastane poplava, struje ima i nema, a iz cijevi za grijanje i radijatora, koji su više hladni nego topli, noću vas bude čudni zvukovi. Da biste izbjegli ovakve 'radosti', svakako se kod vlasnika raspitajte o stanju instalacija, a ne bi bilo ni zgorega dovesti vlastitog majstora, u kojeg imate povjerenje, da napravi brzu inventuru.
Dobro je znati da se svi manji kvarovi, tipa probušenih cijevi, mogu riješiti sredstvima iz zajedničke pričuve, a za veće zahvate morat ćete dovesti majstore u vlastitom aranžmanu.

4. TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA

Loša stolarija – prozori i vrata, neispravni otvori za klimatizaciju, tanki unutarnji i slabo zaštićeni vanjski zidovi dovode do rasta troškova za grijanje, ali i do efekta 'sve čujete, a čuju i vas'. Bilo bi dobro, ako ste u mogućnosti, stan posjetiti u različita vremena tijekom dana, ali i u različite dane u tjednu kako biste ocijenili stupanj buke.
Što se tiče toplinske izolacije, možda će biti potrebni i veći zahvati. Neke zgrade građene 70-ih imaju 'tanke i gole' vanjske zidove ispod prozora koji se protežu cijelom dužinom prostorije. Takve zidove treba zamijeniti ili ih obložiti izolacijskim materijalom.
Ako kupujete novogradnju, kod izvođača radova se raspitajte o debljini i kvaliteti zidova te izolaciji.

5. ZEMLJOPISNI POLOŽAJ ZGRADE

Želite li da vas budi sunce ili da ipak više svjetla i prozračnosti bude u dnevnom boravku? Provjerite prije kupnje gledaju li prozori stana na sjever ili istok kako se ne biste poslije žalili kako vaše cvijeće nikad nema sunca. Slično kao i kad se radi o buci, bilo bi mudro posjetiti stan u različito doba dana kako biste ga vidjeli pri različitom osvjetljenju.
Terase, balkoni i lođe važan su dio stana. Provjerite puca li pogled na prljavi zid susjedne zgrade ili na zelenilo parka.

6. ISKORISTIVOST STAMBENOG PROSTORA

Pri razgledavanju ne obraćajte pažnju samo na broj kvadrata, nego i na funkcionalnost - veličinu hodnika, oblik dnevnog boravka, mogućnost pregrađivanja ili rušenja postojećih zidova. Zatražite od vlasnika originalni tlocrt na kojem se vidi koji su zidovi nosivi, a ako treba, povedite sa sobom arhitekta ili statičara.
Kupujete li stan u novogradnji, raspitajte se kod investitora o rasporedu prostorija i mogućnosti da sami sudjelujete u osmišljavanju razmještaja soba, kupaonica i dr.

7. MIKROLOKACIJA

S kim si - takav si, kaže stara poslovica. Raspitajte se kod vlasnika o najbližim susjedima da vas tijekom tjedna ne bi noću iznenadili bučni tulumi susjede studentice iznad vas ili susjed pored vas koji nedjelju poslijepodne redovito provodi s bušilicom u ruci.
Prošećite po zgradi i oko nje, otkrijte najbliži dućan i kvartovski kafić. Provjerite gdje možete nedjeljom 'zahaklati' ili sjesti na klupicu u parku. Možda upravo ugodan okoliš i prijazni susjedi prevagnu pri odluci koji stan izabrati.
Također, ne zaboravite na parking. Ima li zgrada vlastito parkiralište ili ćete morati parkirati šest ulica dalje? Naravno, garaža i mogućnost parkiranja poskupljuju stambeni prostor.

8. MAKROLOKACIJA

Jedna od najvažnijih stavki prilikom formiranja cijena stanova je lokacija zgrade. Povezanost s ostalim dijelovima grada, blizina tramvajske ili autobusne stanice, udaljenost od centra, blizina škole, vrtića, liječnika, tržnice...
Morate dobro izvagati što želite. Život u centru donosi mnoge pogodnosti, ali i neugodnosti kao što su buka ili nedostatak parkinga. Opet, zgrada u periferiji obično znači udaljenost od kina i kazališta te 'čučanje' u koloni prilikom dolaska i odlaska na posao.
U slučaju da imate djecu, na važnosti dobivaju blizina vrtića i škole. Uglavnom, bit će veoma teško naći stan koji je idealno povezan i udaljen od navedenih ustanova. Razmišljajte na duge staze.
Bilo bi dobro da se kod gradskih institucija raspitate o planovima za kvart u kojem se nalazi stan. Možda je u planu proširivanje prometnica, gradnja trgovačkog centra ili sportske dvorane.

9. UTRŽIVOST

Ako kupujete stan kao privremeno rješenje, morate unaprijed razmišljati može li se jednostavno prodati stan na toj lokaciji. Isto tako, cijene stanova u starijim zgradama trenutačno su veoma blizu cijeni kvadrata u novogradnji. Procjene su da se takav odnos neće još dugo zadržati i da će cijena 'starih' pasti između 20 do 30 posto.
Razmislite koliko vam se isplati ulagati u stan koji je samo privremeno rješenje, često je ugradnja klima uređaja ili jacuzzi kade u kupaonu bacanje novca u vjetar. Manjim zahvatima (krečenje, brušenje starih parketa, održavana stolarija) možete postići više.

10. SIGURNOST KVARTA

Što je siguran kvart? Mirna osvijetljena ulica u kojoj nikad nije bilo izgreda i blizina glavne policijske postaje? Da i ne. Danas ne možete reći da ste negdje sto posto sigurni od svega. No, ukoliko u zgradi imate dva kafića koja rade do duboko u noć, a gosti se raspjevaju i po kvartu, veća je mogućnost da ćete u večernjim sati s nelagodom ulaziti u stan.

nekretnine365 @ 20:46 |Komentiraj | Komentari: 0
U želji za što većom zaradom građevinci najčešće štede od temelja do krova. Stoga prije kupnje stana poduzmite nekoliko potrebnih mjera.
 
ZAMKE NOVOGRADNJE 

nekretnine bosnia Raspitajte se gdje je izvođač prije gradio i malo "pronjuškajte"
nekretnine Ključne su stavke toplinska izolacija vanjskih zidova, unutarnja zvučna izolacija, kvaliteta instalacija, temelji i krovište
nekretnine bosnia Provjerite kako su riješeni grijanje i topla voda
nekretnine Dobra oprema stana (parketi, stolarija, keramika) obično ukazuje na kvalitetna građevinca
nekretnine bosnia Temeljito pročitajte ugovor i uz uobičajeno jamstvo tražite tzv. superkolaudacijski pregled nakon nekoliko mjeseci.
nekretnine Ne nasjedajte na usmena obećanja - mi smo tvrtka od povjerenja!

STARO I TROŠNO

nekretnine Raspitajte se kod drugih stanara u zgradi koliko su zadovoljni stanom
nekretnine hrvatska Ako je zgrada starija od 30 g., potrebno je provjeriti instalacije
nekretnine hrvatska Kose pukotine na zidovima često upozoravaju na probleme s temeljima
nekretnine hrvatska Provjerite stanje stolarije i parketa - mogu li se otvoriti i zatvoriti prozori, spustiti rolete
nekretnine Eventualne probleme u koje ćete morati uložiti, odbijte od cijene stana
nekretnine Provjerite stanje kade i vodokotlića, postoje li mrlje od kondenzacije i sl.
nekretnine bosnia Čuvajte se svježe obojenih i obnovljenih stanova jer bi "šminka" mogla kriti probleme
nekretnine365 @ 18:18 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
Room Arranger odličan je i potpuno besplatan program za aranžiranje sobe. Nabrojat ću neke njegove karakteristike zbog kojih ćete ga odmah htjeti isprobati:

nekretnine Program je preveden na četrdesetak jezika uključujući hrvatski
nekretnine Možete u sobu postaviti oko 300 različitih predmeta
nekretnine Svakom predmetu možete odrediti širinu, dužinu, visinu, položaj, ime, boju
nekretnine Možete spajati projekte (to je odlično ako želite tlocrt cijelog stana)
nekretnine Projekt možete pohraniti kao sliku, printati, vidjeti u 3D prikazu (možete se kretati po sobi) ili poslati e-mailom
nekretnine Program je velik svega 1,3 Mb

DOWNLOAD  ROOM ARRANGER 4.67

Evo i nekoliko slika programa kojeg jednostavno morate isprobati. Slike možete povećati tako da kliknete na njih.

 nekretnine  nekretnine
 nekretnine hrvatska  nekretnine hrvatska


DOWNLOAD  ROOM ARRANGER 4.67


nekretnine365 @ 17:18 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
opis bloga
Savjetujemo kako kupiti, iznajmiti, unajmiti i prodati nekretnine. Ako imate Vi nekakav savjet za druge, ugodno ili neugodno iskustvo u trgovini nekretninama i slično, slobodno nas kontaktirajte na mail i Vaš tekst ćemo objaviti.
 
Index.hr
Nema zapisa.